Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of
een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u
als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te
drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Definities
antwerp auto shop: gevestigd te antwerpen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer BE0631511075 handelend onder de naam antwerp auto shop.
Website: de website van autosleutels-carkeys.be, te raadplegen via https://www.autosleutels-carkeys.be en alle
bijbehorende subdomeinen.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst
aangaat met antwerp auto shop en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen antwerp auto shop en Klant, van welke
overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van antwerp auto shop zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor
antwerp auto shop slechts bindend, indien en voor zover deze door antwerp auto shop uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van antwerp auto shop afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. antwerp auto shop kan
echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en
overige informatie op de Website en in andere van antwerp auto shop afkomstige materialen zijn dan ook
onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. antwerp auto shop kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van
antwerp auto shop en het voldoen aan de daarbij door antwerp auto shop gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt antwerp auto shop onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant
onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft antwerp auto shop het recht om pas aan haar verplichting te voldoen
nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. antwerp auto shop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien antwerp auto shop op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/
de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na
registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende
betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. antwerp
auto shop is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een
Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account
van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient
hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of antwerp auto shop daarvan in kennis te stellen,
zodat antwerp auto shop gepaste maatregelen kan nemen.
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door antwerp auto shop is ontvangen, stuurt antwerp auto shop de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. antwerp auto shop is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze
levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen
levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd
worden.
5.4. Indien antwerp auto shop de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij
Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. antwerp auto shop raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken
gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en
conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het
deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder
over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de
producten.
5.7. antwerp auto shop is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het
bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met antwerp auto shop binnen 30 dagen
na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient
derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft
antwerp auto shop een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en
betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden
terugbetaald.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze
inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het
modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan antwerp auto shop, of op andere ondubbelzinnige
wijze aan antwerp auto shop kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. antwerp auto shop bevestigt
in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om
het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
antwerp auto shop
montignystraat 117
2018, antwerpen
6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant
de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft antwerp auto shop de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij antwerp auto shop aanbiedt het product zelf af te halen, mag antwerp
auto shop wachten met terugbetalen tot antwerp auto shop het product heeft ontvangen of tot Klant
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan
niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan antwerp auto shop volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de
Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. antwerp auto shop is vrij in de keuze van het aanbieden
van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent
Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de antwerp
auto shop is gewezen op de te late betaling en antwerp auto shop de Klant een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is antwerp auto
shop gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. antwerp auto
shop kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van
zijn beroep of bedrijf. Indien er door antwerp auto shop een aparte garantie op de producten wordt
gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. antwerp auto shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat antwerp auto shop er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt antwerp auto shop daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien antwerp auto shop de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit)
en/of over andere aspecten van de dienstverlening van antwerp auto shop, dan kan hij bij antwerp auto
shop telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de
Algemene Voorwaarden.
9.2. antwerp auto shop geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie
te geven, dan zal antwerp auto shop binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen
en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te
geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het
Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. antwerp auto shop verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier
te vinden: https://www.uebler-fietsdragers.be/Webwinkel-Page-1617245/Algemene-voorwaarden.html
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde
Belgische rechter in het arrondissement waar antwerp auto shop gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem
dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
antwerp auto shop
montignystraat 117
2018, antwerpen
telefoon: 00323 237 83 28
e-mail: alain@antwerpautoshop.be
KvK-nummer: BE0631511075
btw-nummer: 0631511075

Hulp nodig?

Bel ons via :

(+32) 0456 013 068 
 (+32) 03 237 83 28